torsdag 25 februari 2010

SUB/VERSIV vidgar det estetiska rummet

Tidskriften SUB/VERSIV har utkommit med två nummer sedan starten 2009. Under våren kommer vi att vidga de konceptuella gränser inom vilka vi agerar genom att på olika sätt använda tidskriftens format för iscensättningar i gränslandet mellan konst, litteratur, filosofi samt subversiva libertinska kroppspraktiker. Från början var SUB/VERSIV nr. 3 tänkt som en kritisk uppföljning till dessa projekt och till tidskriftens användning av begreppet teatralitet i relation till skrivande, redaktionellt arbete och den form som är tidskriften. Ett nummer av SUB/VERSIV om teatralitet måste emellertid underkasta sig en deskriptiv diskurs vilket illa fogar sig till teatralitetens instabila transformabilitet. SUB/VERSIV nr. 3 är därför en publikation som söker sig bort från sådana beskrivningar och istället använder teatraliteten i projekterande rörelser som vill mångfaldiga världen. Teatraliteten framträder som dispositiv eller produktiv instans för konstnärliga och sado-masochistiska, govermentalistiska gestaltningar: tidskriften blir en rörlig scen eller mask – texter som approprierar andra texter och praktiker ställer sig redo att i en glidning eller med en snubbling tas i besittning av ytterligare andra texter och praktiker. SUB/VERSIV nummer 3 framträder ur en snubbling, som en akrobatisk ekvilibristik utvecklad genom den ständiga risken att snubbla. På tidskriftens scen kämpar SUB/VERSIV med att återfå balansen.

SUB/VERSIV nummer 3 ges ut med stöd av och i samarbete med Iaspis. Den kommer att publiceras i samband med tidskriftens performance SUB/VERSIV får manikyr på Gasverket i Linköping.

Numret kommer att ställa aktivistisk och teoretisk praktik bredvid varandra i spänningsfältet mellan begrepp som teatralitet, myt, gestaltning och metod, och rör själva formen för institutionen SUB/VERSIV. Många undersökande konstnärliga praktiker definieras med metoder som delvis mynnar i politisk aktivism och där institutioner ofta framställs som begränsande på såväl kunskapsproduktion som gestaltning. SUB/VERSIV fortsätter att laborera med en mer affirmativ relation till institutionella och subversiva, självdestruerande strukturer. I vår kommande utgivning kommer vi att fördjupa oss i begreppen teatralitet och virtuositet. Dessa begrepp kommer dels att problematiseras i förhållande till teatern och dess diskurs och dels att ansluta till tidigare nummers politiska diskussion. Inte minst kommer det att handla om hur den modernistiska traditionens försök att bryta med bildens auktoritativa regim misslyckas gång på gång och hur en brist på auktoritär kapacitet kan vara ett sätt att förklara dessa tillkortakommanden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar